Privacyverklaring


F13 Automatiseringsdiensten respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid voor betrokkenen om de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor allen aanvullende informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 Wettelijke bepalingenVerantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: De beheerder): F13 Automatiseringsdiensten, gevestigd Siloweg 668, 5222 BM Den Bosch, KvK nummer: 70427666

Artikel 2 De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door F13 Automatiseringsdiensten. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle informatie over de geidentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieen persoonsgegevens van u:

Naam

Geslacht

Adresgegevens

E-mailadres(sen)

Telefoonnummer(s)

Functie

Artikel 3 Doel van de verwerking. We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

Het verwerken van relaties met u

Het doen van aanbiedingen

Het maken van facturen

Artikel 4 Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register

Artikel 5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van de rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@f13.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u, uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig verlengt worden.

Artikel 6 Wettelijke verplichtingenIn geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waardoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van na de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 Commerciele verplichting

1. U kunt commerciele aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Info@f13.nl.

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciele doeleinden.

Artikel 8 bewaartermijn gegevens De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst ,die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de verwerker.

Artikel 10 Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot:

S.L.F. van der Ploeg, info@f13.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf januari 2019 tot nader order.